Špecialista požiarnej ochrany a technik BOZP

Prevencia a bezpečnosť, riešenie pre Vašu budúcnosť.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

Dodržiavanie bezpečnosti a ochrany pri práci bez znalosti zákonov a vyhlášok je dosť zložitá vec. Preto Vám ponúkam komplexné zabezpečenie služieb technika BOZP, aby Vaši zamestnanci boli dostatočne preškolení a oboznámení ako majú dodržiavať bezpečné postupy pri práci.

Ponúkam tieto služby BOZP:

- Úvodný odborný audit - prehliadka pracoviska, kontrola dokumentácie, poprípade návrh na odstránenie nedostatkov,

- Všetky druhy školenia - odborné školenie, vstupné školenia, oboznámenie s novinkami, - Ročné prehliadky pracovísk - podľa zákona,

- Evidencia a registrácia pracovných úrazov,

- Hodnotenie rizík - zisťovanie príčin, návrh na prideľovanie ochranných pomôcok ako aj čistiacich prostriedkov,

- Spracovanie harmonogramu revízii.

Kompletná dokumentácia BOZP od 150 eur